, .
clearsky_night -11.1℃
Vārda dienu svin: Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola

Kas jāzina, piesakoties platību maksājumiem

Lauku atbalsta dienests , 19-10-2020
Kas jāzina, piesakoties platību maksājumiem

Saimnieks LV / 2020.gads (Jūnijs.)

Pieteikšanās termiņi

No šā gada 8. aprīļa līdz 15. jūnijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot Vienoto iesniegumu. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19  vīrusu izplatību un esošos ierobežojumus, šogad vienotā iesnie-guma iesniegšanas termiņš ir pagarināts no 22. maija līdz 15. jūnijam. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, šogad ir 30. jūnijs.

Dienests aicināja lauksaimniekus pieteikties platību maksāju-miem maija mēnesī, lai pēc iespējas ātrāk varētu konstatēt un novērst kļūdas pieteikumos. Par spīti sarežģītajai situācijai valstī, lielākā daļa lauksaimnieku šogad iesniegumus iesniedza aktīvāk un ātrāk nekā citus gados.

Jau pirms platību maksājumu iesniegšanas sezonas no šā gada 14. februāra ikviens lauksaimnieks varēja sākt aizpildīt informāciju vienotajā platību maksājumu iesniegumā. Šādu iespēju Lauku atbalsta dienests šogad piedāvāja pirmo reizi, lai padarītu ērtāku minēto iesniegumu aizpildīšanu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, – to varēja darīt pakāpeniski un savlaicīgi aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. EPS šī iesnieguma forma tika norādīta kā Provizoriskais iesniegums. Ja lauksaimnieks aizpildīja provizorisko iesniegumu, tad pēc 8. aprīļa to vairs vajadzēja tikai iesniegt. Provizoriskos iesniegumus sagatavoja 2452 klienti.

Kā norit pieteikšanās platību maksājumiem

Pieteikties platību maksājumiem var tikai elektroniski Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Ņemot vērā, ka ne visiem lauksaimniekiem ir nepieciešamās datorprasmes vai pieeja datoriem, dienests arī ārkārtas situācijas laikā palīdz tiem klientiem, kuriem nepieciešama palīdzība, aizpildīt pie-teikumus. Maijā dienesta speciālisti zvanīja lauksaimniekiem, kuriem palīdzēja aizpildīt pieteikums iepriekšējā gadā, un pie-ņēma iesniegumus mutvārdos. Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 2019. gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos.

Tikai sarežģītos gadījumos klientiem atbalsts tiek sniegts klā-tienē, ievērojot ļoti stingras drošības prasības.

Ņemot vērā, ka liela daļa lauksaimnieku pieteicās platību mak-sājumiem, izmantojot telefonisku konsultāciju, dienests aicina lauksaimnieku vienoties ar kādu savu uzticības personu, kura var palīdzēt ieiet EPS un paskatīties, kas faktiski ir pieteikts platību maksājumiem. Tas būs noderīgi pašu lauksaimnieku pārliecībai, ka viss paveikts korekti.

Dienests aicina savus klientus visu neskaidrību gadīju-mos sazināties ar dienestu, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000, un rast visas atbildes un risinājumus ikvienai problēmai.

Kas klientiem jāatceras?

Dienests ir izvērtējis un apkopojis informāciju par biežāk pieļau-tajām kļūdām pieteikumos un atgādina, kā jāsaimnieko sezonas laikā, lai varētu saņemt visus maksājumus.

•    Katru gadu no februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku precizēšanu. Svarīgi atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību mak-sājumu saņemšanai. Ir jāpārliecinās, ka lauksaimnieks ir iesniedzis Vienoto platību maksājumu iesniegumu un tam EPS ir norādīts statuss Iesniegts.
•    Svarīgi sekot līdzi termiņiem un galvenajām prasī-bām: ja lauksaimnieks piesakās platību maksājumiem, jāizpilda nosacījumi, ka platība vismaz vienu reizi tiek nopļauta un zāle no lauka novākta. Jāatceras, ka zāle jānopļauj un jānovāc līdz 15. augustam, bet, ja ir biolo-ģiski vērtīgie zālāji, tad līdz 15. septembrim.
•    Bieži klienti pieļauj kļūdas, veicot ārpus bloka zīmēšanu. Ir gadījumi, kad piesaka platību, bet tā vēl nav sakopta. Ja tiek pieteikta platība ārpus bloka, svarīgi pārlieci-nāties, kā tā ir iekļauta blokā. To var izdarīt, pārskatot informāciju EPS.
•    Klientiem jāpārliecinās par bioloģiskās lauksaimniecības vai agrovides aktuālajām saistībām gadījumos, ja zeme ir pārdota, nodota nomā, vai citos gadījumos. Ja ir neskaidrības par šo jautājumu, jāsazinās ar dienestu.                                                  •    Rudenī tiem lauksaimniekiem, kas piesakās uz atbal-stu Rugāju lauks ziemas periodā, jāpārskata, kuri lauki ir atstāti ar rugājiem, bet kuri nav. Obligāti EPS jāveic izmaiņas, lai visa informācija par laukiem ar rugājiem būtu norādīta korekti.
•    Nereti kā laukmala tiek norādīta ceļmala, bet tā ir būtiska kļūda. Kā laukmalu var pieteikt tikai tādu zaļo joslu, kas nav ceļa būves sastāvdaļa, bet gan ir daļa no lauka.
•    Mēdz būt situācijas, kad laukā iesētā kultūra nesadīgst vai sadīgst slikti un ieaug nezālēs. Šādos gadījumos ir svarīgi sazināties ar LAD un laicīgi nomainīt kultūras kodu uz atbilstošu. Tas jo īpaši svarīgi ir tad, ja lauks pieteikts uz brīvprātīgo saistīto atbalstu vai bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu.
•    Laicīgi jārisina problēmas arī ar dubultdeklarācijām vai pārdeklarācijām. Ja ar īpašnieku vai otru iesaistīto pusi nav iespējams vienoties, tad šādu platību labāk savlaicīgi atsaukt, lai nerastos situācija, kad jāpiemēro sankcijas.

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Ainava – lauku mājas vizītkarte
Ainava – lauku mājas vizītkarte

Nesen pabeigts pētījums par lauku ainavas attīstību simts gadu periodā un a...

Tauriņziežu nozīme un iekļaušana augu maiņā bioloģiskajā lauksaimniecībā
Tauriņziežu nozīme un iekļaušana augu maiņā bioloģiskajā lauksaimniecībā

Tauriņzieži ir augi, kas pieder pie tauriņziežu jeb pupu dzimtas. Tā ir vie...

Piezīmes par gaļas lopu infekcijas un parazitārajām slimībām
Piezīmes par gaļas lopu infekcijas un parazitārajām slimībām

Dr. vet. med. Liesma Vicinska, SIA Anitas veterinārais serviss veterinārārs...

Slaukšanas mašīnas mazam ganāmpulkam – vēsture un šodiena
Slaukšanas mašīnas mazam ganāmpulkam – vēsture un šodiena

Labvēlīgi dabas klimatiskie apstākli ļauj Latvijā pastāvīgi nodarboties ar ...