, .
partlycloudy_night 20.5℃
Vārda dienu svin: Maksis, Maksims, Raivis, Raivo

SIA „SAIMNIEKS LV” privātuma politika

 

Šajā privātuma politikā, turpmāk – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA „SAIMNIEKS LV”, apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot SIA „SAIMNIEKS LV” sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar SIA „SAIMNIEKS LV” sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Šī Politika var attiekties arī uz datu apstrādi, ko SIA „SAIMNIEKS LV” veic ar mērķi informēt Sabiedrību par nozīmīgiem notikumiem.

 

 1. Definīcijas

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – SIA „SAIMNIEKS LV”, reģistrācijas Nr. 40003683457, juridiskā adrese: juridiskā adrese: Izstāžu komplekss „Rāmava”, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, biroja adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046.

Klients – jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA „SAIMNIEKS LV” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

 1. Piemērojamie tiesību akti
  1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
  2. Reklāmas likums.
  3. Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem.
  4. Citi normatīvie akti.

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā SIA „SAIMNIEKS LV” veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar SIA „SAIMNIEKS LV” pakalpojumiem saistītos dokumentos.
  2. SIA „SAIMNIEKS LV” piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
  3. SIA „SAIMNIEKS LV” personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos SIA „SAIMNIEKS LV”veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar SIA „SAIMNIEKS LV” norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
  4. Ja SIA „SAIMNIEKS LV” atjauninās šo Politiku, aktuālā politikas redakcija tiks nekavējoties publicēta www.saimnieks.lv
  5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

 

 1. Laba prakse

SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādājot persona datus ievēro labas prakses principus:

  1. likumīgums, godprātība un pārredzamība;
  2. nolūka ierobežojumi;
  3. datu minimizēšana;
  4. precizitāte;
  5. glabāšanas ierobežojums;
  6. integritāte un konfidencialitāte.

 

 1. Personas datu kategorijas
  1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (nerezidentiem).
  2. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
  3. Informācija par norēķinu kontiem.
  4. Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.
  5. Komunikācijas dati, piemēram, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar SIA „SAIMNIEKS LV”.
  6. Dati, kurus Klients pats paziņo SIA „SAIMNIEKS LV”.
  7. Dati, kurus SIA „SAIMNIEKS LV” saņēmis no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.
  8. Videonovērošanas ieraksti un attēli, ja tāda tiek veikta.
  9. Fotogrāfijas, videoieraksti – no korporatīvajiem pasākumiem, intervijām.
  10. Dati, kurus SIA „SAIMNIEKS LV” klienti nodod SIA „SAIMNIEKS LV”, ar mērķi publicēt reklāmas, sludinājumus u.c.
  11. Dati, kurus SIA „SAIMNIEKS LV” klienti nodod SIA „SAIMNIEKS LV”, piedaloties aptaujās, loterijās, konkursos u.c..
  12. Žurnālistu darbam nepieciešamie materiāli.

 

 1. Datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai SIA „SAIMNIEKS LV” varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar SIA „SAIMNIEKS LV” vai jau noslēgtā līguma laikā.
  2. SIA „SAIMNIEKS LV” leģitīmas intereses – ievērojot SIA „SAIMNIEKS LV” intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, SIA „SAIMNIEKS LV” ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. Par SIA „SAIMNIEKS LV” leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli SIA „SAIMNIEKS LV” produktu un pakalpojumu piedāvājumi. Ņemot vērā to, ka SIA „SAIMNIEKS LV” pieder vai tas izmanto vairākus zīmolus, šī Politika attiecas uz visiem SIA „SAIMNIEKS LV” piederošiem un izmantojamiem zīmoliem. SIA „SAIMNIEKS LV” ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus no visiem saviem zīmoliem, lai SIA „SAIMNIEKS LV” piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus.
  3. Juridisko pienākumu izpilde – SIA „SAIMNIEKS LV” ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
  4. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana tiek sniegta mutiski (tikšanās laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski pie līguma parakstīšanas, vai pakalpojumu pieteikšanas formās, pakalpojumu portālos, mājas lapā. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar SIA „SAIMNIEKS LV”. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
  5. Vitālu interešu aizsardzība – SIA „SAIMNIEKS LV” ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piemēram, ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).
  6. Informēšana par sabiedrībai nozīmīgiem notikumiem (žurnālistika) – ņemot vērā to, ka daļa SIA „SAIMNIEKS LV”darbības ietver sevī žurnālistiku, SIA „SAIMNIEKS LV” ir tiesīgi Regulas un spēkā esošo normatīvo aktu ietvaros apstrādāt fizisku personu datus, ņemot vērā, ka uz personas datu apstrādi tikai žurnālistikas vajadzībām vai akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām būtu jāattiecas atkāpēm vai izņēmumiem no atsevišķiem regulas noteikumiem, ja tas vajadzīgs, lai panāktu līdzsvaru starp tiesībām uz personas datu aizsardzību un tiesībām uz vārda un informācijas brīvību un jo īpaši tiesībām saņemt un sniegt informāciju.
  7. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – SIA „SAIMNIEKS LV” ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA „SAIMNIEKS LV” likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

 

 1. Datu apstrādes nolūki
  1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai – lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.
  2. SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību spēkā esamības laikā:
   1. klienta attiecību (tai skaitā attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
   2. klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
   3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, tai skaitā, Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
   4. klienta informēšanai par citiem SIA „SAIMNIEKS LV” produktiem un pakalpojumiem.
  3. SIA „SAIMNIEKS LV” ir tiesīga apstrādāt datus tālāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
   1. tiešā mārketinga aktivitātes;
   2. SIA „SAIMNIEKS LV” tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam informāciju, novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.
  4. SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, tai skaitā:
   1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
   2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta SIA „SAIMNIEKS LV” klientu statistisko datu apstrāde.
  5. SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu SIA „SAIMNIEKS LV” iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piemēram, līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.
  6. SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādā personas biometriskos datus, veicot videonovērošanu ar mērķi – noziedzīgu nodarījumu novēršana un klientu īpašuma aizsardzība.
  7. SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādā personas datus, lai informētu sabiedrību par sabiedriski nozīmīgiem notikumiem.
  8. SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādā personas datus, fotografējot un filmējot Klientu korporatīvajos pasākumos un SIA „SAIMNIEKS LV” telpās, intervijās.

 

 1. Datu subjekta tiesības
  1. Datu subjektam ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati.
  2. Šīs tiesības kopumā ir šādas:
   1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
   2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.
   3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
   4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad SIA „SAIMNIEKS LV” izvērtē, vai datu subjektam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.
   5. Saņemt informāciju, vai SIA „SAIMNIEKS LV” apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.
   6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis SIA „SAIMNIEKS LV” un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).
   7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.
   8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.
   9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 

 1. Personas datu profilēšana kā datu apstrāde
  1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.
  2. Apstrādājot Klienta personas datus, SIA „SAIMNIEKS LV” var veikt profilēšanu, lai sūtītu novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.
  3. Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: SIA „SAIMNIEKS LV” veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piemēram, atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to SIA „SAIMNIEKS LV”.

 

 1. Sīkdatnes
  1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot SIA „SAIMNIEKS LV” interneta vietnes. Sīkdatnes „atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo SIA „SAIMNIEKS LV” mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
  2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
  3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
  4. SIA „SAIMNIEKS LV” uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

 

 1. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, SIA „SAIMNIEKS LV” leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

 

 1. Personas datu iegūšanas veidi
  1. SIA „SAIMNIEKS LV” iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
   1. iegādājas un izmanto SIA „SAIMNIEKS LV” produktus vai pakalpojumus;
   2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no SIA „SAIMNIEKS LV”;
   3. jautā SIA „SAIMNIEKS LV” plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar SIA „SAIMNIEKS LV” saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
   4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
   5. apmeklē vai pārlūko SIA „SAIMNIEKS LV” mājas lapu;
   6. tiek filmēts ar SIA „SAIMNIEKS LV” videonovērošanas iekārtam SIA „SAIMNIEKS LV” telpās;
   7. tiek fotografēts un filmēts korporatīvajos pasākumos, intervijās, tikšanās laikā.
  2. SIA „SAIMNIEKS LV” var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis.

 

 1. Klienta datu aizsardzība
  1. SIA „SAIMNIEKS LV” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA „SAIMNIEKS LV” pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, tai skaitā, izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
  2. SIA „SAIMNIEKS LV” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA „SAIMNIEKS LV” vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SIA „SAIMNIEKS LV” deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.
  3. SIA „SAIMNIEKS LV” neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA „SAIMNIEKS LV”, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

 

 1. Apstrādes teritorija
  1. Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.
  2. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:
   1. ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
   2. ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;
   3. saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).
  3. Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

 

 1. Kontaktinformācija
  1. Klients var sazināties ar SIA „SAIMNIEKS LV” saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.
  2. SIA „SAIMNIEKS LV”  kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.saimnieks.lv/kontakti.