, .
partlycloudy_night 4.7℃
Vārda dienu svin: Elīna, Drosma, Drosmis

Kas jāzina par augu aizsardzību, sākoties sezonai

Valsts augu aizsardzības dienests , 29-09-2020
Kas jāzina par augu aizsardzību, sākoties sezonai

Saimnieks LV / 2020.gads (Maijs.)

Lauksaimniecība un vide ir nesaraujami saistītas. Šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad pasaulē arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Tiek pieņemti lēmumi, kas nereti prasa rīcības un attieksmes maiņu. Atsākoties intensīvai lauksaimniecības sezonai, neaizmirsīsim par drošu un pamatotu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanu, atcerēsimies, ka ražas kvalitāte, vides un cilvēku drošība lielā mērā ir atkarīga no pareizi izvēlētiem augu aizsardzības pasākumiem. Saimniekosim atbilstoši integrētajai augu aizsardzības praksei, pirms izvēlamies lietot ķīmiskos AAL, izvērtēsim visas iespējamās alternatīvas, tikai tad, ja saprotam, ka citas izejas, lai pasargātu kultūraugus no kaitēkļu un slimību postošās ietekmes, nav, ķersimies pie ķīmijas lietošanas.

 

Atcerēsimies, ka AAL reģistrā nemitīgi tiek veiktas izmaiņas, tāpēc, jau pirms plānojam iegādāties AAL, jāpārliecinās VAAD mājaslapā (www.vaad.gov.lv), vai konkrētais līdzeklis ir atļauts lietošanā, vai nav veiktas tā lietošanas izmaiņas, jāizlasa aktuālais marķējumus, bet šaubu gadījumos iesakām konsultēties ar VAAD darbiniekiem.

 

Joprojām samazinās ķīmisko AAL skaits

Vēl joprojām Eiropas Savienībā saglabājas negatīvā tendence, samazinoties ķīmisko AAL skaitam, jo daudzas to sastāvā esošās darbīgās vielas no ES darbīgo vielu saraksta tiek izslēgtas. Šoreiz tas skar plaši lietotos sistēmas iedarbības insekticīdus, kas satur darbīgo vielu tiakloprīds, – Proteus OD un Biscaya OD. Minēto produktu krājumus atļauts iztirgot līdz šā gada 3. augustam un izlietot līdz šā gada 31. decembrim, tas nozīmē, ka lauksaimnieki ar šiem preparātiem var rēķināties vēl tikai 2020. gada sezonā. Tāpēc iegādājieties tik, cik šajā sezonā patērēsiet, un neveidojiet krājumus nākamajai sezonai, kad AAL Proteus OD un Biscaya OD lietošana būs pārkāpums!

2020. gada 1. janvārī AAL reģistrā anulēti vairāki glifosātu saturošie herbicīdi – Raundaps Gold ST š.k., Roundup ACE ST, Roundup Energy, Roundup FL 450, Roundup Biactive, Roundup Classic XL, Ranger XL, Rodeo XL, Klean G, Master Gly un nikosulfuronu saturošs kukurūzas herbicīds Milagro 240. Minētos produktus atļauts iztirgot līdz 2020. gada 30. jūnijam un izlietot līdz 2021. gada 30. jūnijam!

2020. gada 30. aprīlī ES beidzas darbīgās vielas epoksikonazola apstiprinājuma termiņš, tāpēc ar 1. maiju no AAL reģistra tiks izņemti Latvijā reģistrētie 19 epoksikonazolu saturoši AAL. Šo produktu krājumus šogad varēs iztirgot, savukārt lietošana būs atļauta vēl 2021. gada sezonā.

 

2019. gadā veiktas 1106 AAL lietošanas uzraudzības pārbaudes

VAAD inspektori sezonas laikā veic AAL pamatotas un kvalitatīvas lietošanas pārbaudes. Pārbaužu laikā saimniecībās VAAD inspektori pārliecinās par augu aizsardzības jomas prasību ievērošanu. Pārbaudes akta par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas normatīvo aktu ievērošanu veidlapa publicēta www.vaad.gov.lv sadaļā Par VAAD > Dokumenti.

Atcerēsimies, ka inspektora uzdevums nav sodīt, bet gan panākt prasību ievērošanu, tāpēc, konstatējot nepilnības, tiek sniegtas konsultācijas un ieteikumi, kā pareizi rīkoties, lai trūkumus novērstu.

Kopumā 2019. gadā veiktas 1106 pārbaudes, kuru laikā konstatēti 50 maznozīmīgi un 59 būtiski pārkāpumi. Pārbaužu laikā noņemti 88 augu un augu produktu paraugi, 23 paraugos konstatēta AAL darbīgo vielu klātbūtne, kas apliecināja normatīvo aktu pārkāpumus.

Izplatītākie būtiskie pārkāpumi:

 • AAL lietots pa ziedošiem kultūraugiem, kā rezultātā konstatēta bišu bojāeja blakus teritorijā;

 • AAL lietots, neievērojot reģistrēto devu;

 • lietots reģistrēta AAL nereģistrēts lietojums;

 • iepirkto un izlietoto AAL uzskaite nav korekta;

 • pieļauta AAL nokļūšana aizsargjoslā pie virszemes ūdensobjektiem;

 • lietojot AAL, pieļauta AAL nokļūšana blakus teritorijā;

 • tiek lietota nepārbaudīta AAL lietošanas iekārta;

 • personai nav apliecība, kas ļauj iegādāties, uzglabāt un lietot 2. reģistrācijas klases AAL.

Neatbilstību rašanās iemesli:

 • nav noskaidrota aktuālā informācija par AAL;

 • sezonas sākumā nav izlasīts ierasti lietotā AAL marķējums;

 • uzticēšanās konsultantu sniegtajai informācijai, nepārbaudot to;

 • nav ievērots vēja ātrums smidzināšanas brīdī, netiek ņemtas vērā iespējamās vēja brāzmas;

 • nav ievērots attālums līdz kaimiņa zemes robežām;

 • nav ievērots noteiktais attālums līdz ūdenstilpnei;

 • AAL lietošanas iekārtu obligātās pārbaudes nav uztvertas kā obligātas.

Ja VAAD inspektors konstatē, ka AAL iekārta nav pārbaudīta (nav atbilstoša uzlīme), tiek ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta un dots termiņš mēneša laikā to novērst. Ja AAL lietošanas iekārtai šā mēneša laikā tiek pārbaudīta, personu atbrīvo no administratīvās atbildības un izsaka mutvārdu aizrādījumu.

 

Visās saimniecībās jāievēro integrētā augu aizsardzība

Integrētā augu aizsardzība (IAA), kas ir pamatota, agronomiski pareiza augu aizsardzības pasākumu piemērošana, ieviešama ikvienā saimniecībā. VAAD inspektori apmeklējuma laikā izvērtē, vai saimniecība kultūraugus audzē atbilstoši IAA prasībām vai ne.

Izvērtēšana notiek divējādi:

1) pārliecinoties, vai saimniecībā ir:

 • ievērota augu maiņa,

 • augšņu agroķīmiskā izpēte vai augsnes paraugu analīzes,

 • sagatavots mēslošanas plāns, pamatojoties uz augsnes analīzēm,

 • katram kultūrauga laukam izveidota un aizpildīta uzskaites sistēma (lauka vēsture);

2) izvērtējot, vai saimniecībā AAL lietošana ir agronomiski pamatota un uz lauka novērojumiem balstīta.

 

Secinājumi IAA pārbaudēs

 • Lauksaimniekam jāatpazīst kaitīgie organismi (īpaši slimības un kaitēkļi) lauka apstākļos, lai spētu noteikt to izplatības līmeni un izvērtēt nepieciešamību pielietot AAL. Pretējā gadījumā netiek izvēlēti pareizie AAL un tie netiek lietoti pareizajā laikā.

 • AAL jālieto pareizajā kultūrauga attīstības stadijā (AS). Daudzi AAL lietojami marķējumā noteiktajās kultūraugu AS, kuras neievērojot pastāv risks radīt bojājumus kultūraugam, līdz pat sējuma bojāejai.

 • Samazinātu AAL devu lietošanai jābūt balstītai uz dziļām agronomiskām zināšanām gan par kultūrauga attīstību, gan jo īpaši par kaitīgā organisma bioloģiju, gan arī jāņem vērā tuvākā perioda laika apstākļu prognozes. Pēdējos gados izplatītā prakse atkārtoti (piemēram, ik pa divām nedēļām) lietot tvertnes maisījumos vairākus AAL ar samazinātām devām, nebalstoties uz minētajām zināšanām, nav laba IAA prakse, jo palielina AAL slodzi videi.

 • Vēl aizvien novērojami insekticīdu nepamatoti lietojumi, kad kaitēkļi, kuru ierobežošanai AAL lietots, vēl/vairs uz konkrētā reģiona laukiem nav sastopami.

 • Augšanas regulatoru (AR) lietojumam pavasarī jābūt pārdomātam. Nav pieļaujams, ka bākas maisījumā tiek savienoti divi AR ar atšķirīgu lietošanas laiku – viens agrās, otrs vēlās labību AS.

 

Zināšanas vienmēr jāpapildina

Lauksaimniecība ir uz zināšanām balstīta nozare, tādēļ ir svarīgi tās nepārtraukti papildināt. Arī sabiedrība arvien vairāk pieprasa ne tikai saražotās produkcijas kvalitāti, bet arī ražošanas metožu ilgtspēju, to skaitā iespējami mazu AAL patēriņu. VAAD mājaslapā pieejams plašs informatīvo materiālu klāsts, sākot ar informāciju par kaitīgo organismu novērojumiem visas sezonas garumā un beidzot ar ķīmiskiem un alternatīviem paņēmieniem augu aizsardzībai. Pirms izvēles par labu konkrēta kultūrauga audzēšanai aicinām pārlasīt integrētās audzēšanas vadlīnijas (Atrodamas: noverojumi.vaad.gov.lv > Integrētā audzēšana > Integrētās augu aizsardzības kultūrspecifiskās vadlīnijas). Lai novērtētu, kādā mērā saimniekošana atbilst integrētās augu aizsardzības pamatprincipiem, mājaslapā ir iespējams izpildīt pašpārbaudes anketu (Atrodama: www.vaad.gov.lv > Par VAAD > Dokumenti).

 

Ekspertu prognozes

VAAD prognožu jomas speciālistu vispārīgos novērojumus par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību tuvākā apkaimē izmantojiet kā pamudinājumu situācijas izvērtēšanai savā laukā.

Pirms pieņemt lēmumu lietot AAL, ievērojiet galvenos IAA principus:

 • Vispirms noskaidrojiet situāciju savā laukā – veiciet kultūraugu kaitīgo organismu novērojumus!

 • Kaitīgo organismu ierobežošanai, lai mazinātu to savairošanos, vispirms veiciet preventīvos, mehāniskos un citus pasākumus!

 • Ja tas nav palīdzējis un ir sasniegts kritiskais slieksnis, tikai tad izvēlieties lietot ķīmiskos AAL!

(Informācija par kritiskajiem sliekšņiem atrodama: noverojumi.vaad.gov.lv > Integrētā audzēšana > Informācija lēmuma pieņemšanai par AAL lietošanu).

Būsim uzmanīgi darbā ar AAL, mazināsim to iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi. Saudzēsim sevi un savus kaimiņus! VAAD novēl veiksmīgu sadarbību šajā sezonā, sniedzot atbildes uz jautājumiem, arī tiekoties klātienē!

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā
Lietuvas pieredze: liellopu nobarošana rada pievienoto vērtību valsts ekonomikā

Liellopu tirdzniecības uzņēmums SIA Baltic Bianco Trading 10. martā piedāvā...

Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība
Viena no netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm Lietuvā – sliekkopība

Lietuvas lauksaimniecībā tradicionālajām nozarēm aizvien pievienojas jaunas...

Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas
Sastopamākās burkānu lapu slimības un to ierobežošanas iespējas

Burkānu audzētājiem lielākās rūpes sagādā nezāles, kuru ierobežošanai jāpie...