, .
cloudy 14.8℃
Vārda dienu svin: Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis

No jauna pieejams finansējums individuālām konsultācijām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

LLKC , 18-09-2023
No jauna pieejams finansējums individuālām konsultācijām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Saimniekus, kuriem nepieciešams padoms resursu efektīvākai izmantošanai, aktuāla informācija augkopības, lopkopības vai mežsaimniecības nozarē, izpratne par savstarpējās atbilstības prasībām un videi draudzīgu saimniekošanu, aicinām vērsties pie “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” (turpmāk tekstā – LLKC)  konsultantiem birojos visā Latvijā un pieteikties individuālām konsultācijām atbalstam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros, kas tiek 100% finansētas no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Kopš 2016. gada, septiņu gadu periodā, sniegtas individuālas konsultācijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā vairāk nekā 8300 klientu. Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par aktuālajiem jautājumiem augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikā. Konsultācijas tiek sniegtas par savstarpējās atbilstības prasībām, ūdens resursiem un vides aizsardzību, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, meža apsaimniekošanu, kā arī par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu.

Ekonomikas sadaļā konsultāciju projekta ietvaros konsultācijas var saņemt saimniecības, kuru apgrozījums nepārsniedz 30 tūkstošus eiro. Projekta laikā tiek sniegtas konsultācijas gan par saimniecību resursu ekonomisko izvērtējumu, gan sastādīti biznesa un finanšu plāni, kā arī sniegtas dažāda veida citas ekonomiskās konsultācijas. Šīs konsultācija ir nozīmīgs mazajām saimniecībām, jo sniedz iespēju izvērtēt gan, kas notiek saimniecībās ar esošajiem resursiem, kā arī palīdz piesaistīt jaunas investīcijas un rada papildus finansējuma piesaistes iespējas. Izvērtējot iepriekšējā projekta rezultātus, secināts, ka arī šobrīd aktuāla ir saimniecību konkurētspējas un efektivitātes uzlabošana, kam nozīmīga loma ir finanšu piesaistei, kas var notikt tikai pie labas saimniecības ekonomiskās situācijas izvērtēšanas, ko sniedz konsultāciju projekta ietvars.

Augkopības sadaļā visvairāk konsultāciju sniegtas par saimniecību atbilstību savstarpējās atbilstības prasībām, lauku karšu sastādīšanu, kultūraugu mēslošanas plānu izveidi, tāpat arī kūtsmēslu apsaimniekošanas plānu un mēslošanas līdzekļu uzskaiti. Būtisks konsultantu  atbalsts saimniekiem ir augu maiņas plāna, sējumu struktūras veidošanā un kaitīgo organismu monitoringā. Saimnieki ir ļoti apmierināti ar saņemto pakalpojumu kvalitāti, un galvenais secinājums ir, ka savlaicīgi jāsakārto dokumentācija, jo jaunajā periodā ļoti daudz atskaišu būs jāiesniedz elektroniski. LLKC iet laikam līdzi un jau ir ieviesis digitālu saimniecības pārvaldības rīku – “Mans lauks”. Tas ļauj saimniecībām uzkrāt datus vienuviet, ātrāk un ērtāk gatavot un iesniegt atskaites valsts institūcijās, saimniekojot pieņemt pārdomātākus lēmumus.

Mežsaimniecībā augstākais konsultāciju skaits sniegts dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzībā, kas sevī ietver ES nozīmes meža un purvu biotopu novērtēšanu. Ieteikumi bijuši arī savvaļas putnu aizsardzībā un meža apsaimniekošanas plānošanā upju, ūdenstilpju un purvu aizsargjoslās. Lielākā daļa meža īpašnieku konsultāciju ietvaros saņēma arī konsultācijas par meža apsaimniekošanas ekonomiskajiem jautājumiem. Aptaujas rāda, ka klienti ir apmierināti ar sniegto pakalpojumu kvalitāti un laiku, viņi iegūto informāciju izmanto meža apsaimniekošanā.

Lopkopības nozare augstu novērtē piedāvāto iespēju konsultēt saimniekus par dzīvnieku labturības, identifikācijas un reģistrācijas jautājumiem, kā arī pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku slimībām, to novēršanu. Spēcīgu un kompetentu lopkopības konsultantu komandu veido atbilstoša zināšanu bāze, kas tiek nepārtraukti papildināta kopā ar mūsdienīgo saimniekošanas sistēmu pieeju. Tādējādi tiek sasniegts efektīvākais rezultāts un saimnieki labprāt atgriežas pie konsultantiem pēc jauna padoma.

Individuālās konsultācijas var saņemt lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas, kā arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Konsultāciju skaits vienam gala labuma guvējam netiek ierobežots. Maksimālais atbalsta apmērs vienam gala labuma guvējam visā plānošanas periodā (2014-2020) ir 3000 eiro un tas kumulē ar iepriekš sniegtajām šī pasākuma konsultācijām.

Lai saņemtu individuālas konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru. Pieteikties konsultāciju atbalstam var arī internetā: https://www.mittoevents.com/konsultacijas/pieteikties

Individuālu konsultāciju sniegšana notiek Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros (ID Nr. ZM/2023/3_ELFLA). Ar 14.08.2023. noslēgtu līgumu starp Lauku Atbalsta dienestu un LLKC  Nr. 10.2.1-2.36/23/P19. Projekta Nr. 23-00-A00201-000002.

Plašāka informācija pieejama visos 26 LLKC birojos https://ej.uz/qask

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...