, .
partlycloudy_night 1.5℃
Vārda dienu svin: Tekla, Violeta

Latvijas tumšgalves šķirnes vaislas teķu meitu un to pēcnācēju kvalitātes novērtējums

LLKC , 05-07-2022
Latvijas tumšgalves šķirnes vaislas teķu meitu un to pēcnācēju kvalitātes novērtējums

Latvijas tumšgalve (turpmāk LT) ir vienīgā Latvijā selekcionētā vietējās izcelsmes aitu šķirne. Pirmās ziņas par teķu ģenealoģiskajām līnijām atrodamas otrajā LT šķirnes aitu ciltsgrāmatas sējumā, kas izdots 1961. gadā.

Latvijas tumšgalves šķirnes populācijā 2014. gadā no jauna tika apstiprinātas astoņas vaislas teķu līnijas: Apolona0302, Edžiņa0365, Feirāma7251, Ikara0121, Irbja0125, Sīgara0005, Sīmaņa0195 un Skara0008. Kopš ģenealoģisko līniju atjaunošanas nav veikta tām piederošo vaislas teķu meitu un to pēcnācēju kvalitātes analīze.

Demonstrējuma mērķis – analizēt bioloģiskās saimniekošanas apstākļos izaudzēto Latvijas tumšgalves šķirnes dažādu ģenealoģisko līniju vaislas teķu meitu pēcnācēju ieguvi un kvalitāti.

Uzdevumi: 1) analizēt sagatavotās zāles lopbarības kvalitāti;

2) uzskaitīt un analizēt aitu māšu kvalitāti raksturojošās pazīmes (auglība, pienīgums);

3) uzskaitīt un analizēt mērķtiecīgā pārojumā iegūto jēru kvalitāti (jēru dzīvmasa un ātraudzība, eksterjera kļūdas);

4) salīdzināt iegūtos rezultātus pēc aitu māšu piederības tēvu ģenealoģiskajai līnijai.

Demonstrējums īstenots Valmieras novada Naukšēnu pagasta SIA „Ances”, kas ir viena no Latvijas tumšgalves šķirnes aitu audzēšanas saimniecībām. Kā aitu māšu produktivitāti raksturojošās pazīmes izmantotas:

  1. aitu māšu pienīgums (jēru dzīvmasa 3–4 nedēļu vecumā, kas koriģēta uz 21 dienas vecumu);
  2.  aitu māšu auglība, jēru skaits metienā demonstrējuma gadā un visā aitas izmantošanas laikā;
  3.  jēru vērtējums 60–95 dienu vecumā.

Aitām kā atgremotājiem ir jānodrošina kvalitatīva zāles lopbarība. Aitu ēdināšanai ziemas periodā demonstrējuma saimniecībā izmanto sienu un skābbarību (1. tab.), bet vasarā – ganības. Zāles skābbarība tiek gatavota, izmantojot rituļu tehnoloģiju no zaļmasas, ko veido stiebrzāļu tauriņziežu maisījums.

1. tabula

Rupjās lopbarības sastāvs 2019.–2021. gads

Demonstrējuma laikā sagatavotajā skābbarībā kopproteīna saturs bija vidēji 14,10%. Kokšķiedras frakcijas (NDF) skaitliskās vērtības liecina, ka zāle ir pļauta atbilstošā veģetācijas fāzē, kā rezultātā sausnas sagremojamība laba, vidēji 62%. Siens gatavots gan sētajos, gan dabīgajos laukos, kuros zālaugu sastāvs atšķirīgs, iegūtie siena sastāva rezultāti liecina par vidēju kvalitāti.

Pamatojoties uz skābbarībā un sienā esošo barības vielu daudzumu, ir iespējams precīzāk aprēķināt barības devas aitām ziemas periodā.

Demonstrējumam SIA „Ances” ganāmpulkā tika izmantotas trīs ģenealoģisko līniju vaislas teķu meitas, kuras tika mērķtiecīgi pārotas ar Apolona0302 līnijas teķiem. Kā liecina 2. tabulā apkopotie rezultāti, lielākā skaitā tika izmantotas Sīgara0005 līnijas teķu meitas, visa demonstrējuma laikā tās bija 54 vai 40,3%. Šo aitu māšu vidējais vecums bija 4,7 gadi un vidējā jēru ieguve – 7,9. Vecākās bija Skara0008 līnijas teķu meitas, vidēji 5,6 gadi, atnesušās 5,1 reizi, dzimušo jēru skaits vidēji 10,2, kas ir par 1 jēru vairāk kā Apolona0302 līnijas teķu meitām, lai gan vecumā tās atšķīrās par 0,2 gadiem.

2. tabula

Aitu māšu skaits, vecums un iegūto jēru skaits līdz demonstrējuma gadam

Saimniecībā ganāmpulka atjaunošanai tiek izmantotas aitu mātes, kuras dzimušas divu vai trīs jēru metienā. Visu līniju aitu māšu auglība bija augsta un pārsniedza Latvijas tumšgalves aitu audzēšanas programmā izvirzīto mērķi, vidēji 180% (skat. 1. att.).

1. att. Demonstrējumā izmantoto dažādo līniju teķu meitu vidējā auglība pa demonstrējuma gadiem, %

Lielākā auglība visā demonstrējuma laikā iegūta Skara0005 līnijai piederošām aitu mātēm, vidēji 200,2%, bet stabilākie rezultāti pa gadiem ir iegūti Apolona0302 līnijas aitu mātēm –  195,5 līdz 202,3%, bet vidēji visa demonstrējuma laikā 199,9%.

Kopā demonstrējuma laikā piedzima 234 jēri, no tiem 114 (48,7%) aitas un 120 (51,3%) teķi. Analizējot pa līniju kombinācijām, līdzīgā skaitā teķi un aitas piedzima Apolona/Apolona līniju kombinācijā, attiecīgi 43 un 42. Lielāks teķu skaits piedzima Sīgara/Apolona līniju kombinācijā – 55 teķi vai 58% no dzimušajiem jēriem, bet pretēja situācija novērota Skara/Apolona līniju kombinācijā, kur kopā piedzima 32 aitas (59%) un 22 teķi (41%). Iegūtie rezultāti varēja atstāt ietekmi uz jēru vidējo dzīvmasu piedzimstot un arī tālākos augšanas posmos.

2. att. Demonstrējuma laikā dažādās līniju kombinācijās piedzimušo jēru skaits pa dzimumiem un kopā

Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru vidējais metiena lielums un dzīvmasa dažādos kontroles periodos apkopota 3. tabulā. Vidējais metiena lielums bija no 2,19 (Sīgara/Apolona līniju kombinācija) līdz 2,25 (Apolona/Apolona līniju kombinācija), kas liecina, ka visās līniju kombinācijās bija arī pa trīs metienā dzimuši jēri. Mazākā vidējā dzīvmasa bija Sīgara/Apolona līniju kombinācijā piedzimušajiem jēriem – vidēji 4,00 kg, bet lielākā Apolona/Apolona līniju kombinācijā piedzimušajiem jēriem – 4,24 kg.

3. tabula

Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru vidējais skaits metienā, dzīvmasa piedzimstot, 21 un 70 dienu vecumā

Lielāko jēru koriģēto dzīvmasu 21 dienas vecumā sasniedza Sīgara/Apolona līniju kombinācijā dzimušie jēri – 10,58 kg, kas ir tikai par 0,07 kg vairāk kā Apolona/Apolona līniju kombinācijā dzimušajiem. Vērtējot jērus 60 līdz 95 dienu vecumā, lielākā koriģētā dzīvmasa 70 dienu vecumā iegūta Apolona/Apolona līniju kombinācijas jēriem – vidēji 23,01 kg.

Lielāko dzīvmasas pieaugumu diennaktī no dzimšanas līdz 21 dienas vecumam ieguva Sīgara/Apolona līniju kombinācijā dzimušie jēri – vidēji 314,2 g, kas ir par 67 gramiem vairāk kā Skara/Apolona un par 14,6 g vairāk kā Apolona/Apolona līniju kombinācijā.

3. attēls. Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru dzīvmasas pieaugums diennaktī pa augšanas periodiem, g

No 21 dienas vecuma līdz vērtēšanai 60–95 dienu vecumā  lielāku ātraudzību uzrādīja Apolona/Apolona un Sīgara/Apolona līniju kombināciju jēri, sasniegtais dzīvmasas pieaugums diennaktī attiecīgi 255,1 un 247,6 g.

Aitu māšu pienīguma novērtēšanai izmantota metiena masa un metiena masas pieaugums zīdīšanas perioda laikā (4. tab.). Lielākā metiena masa piedzimstot iegūta jēriem Apolona/Apolona līniju kombinācijā – vidēji 9,53 kg, kas skaidrojams ar lielāko metienu (2,25) un lielāku vidējo jēru dzīvmasu piedzimstot (4,24 kg).

4. tabula

Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru vidējā metiena masa un masas pieaugums

Turpmāko jēru  augšanu ietekmē aitu māšu pienīgums. Kā liecina iegūtie rezultāti, tad pirmo 3 nedēļu laikā lielāko metiena pieaugumu ieguva Sīgara/Apolona līniju kombinācijā dzimušie jēri – vidēji 14,41 kg. Vēlākā augšanas posmā, kad svarīga ir jēru piebarošanas organizācija, lielāko metiena masas pieaugumu ieguva Apolona/Apolona līniju kombinācijā dzimušie jēri. Iegūtie rezultāti apliecina, ka Sīgara0008 līnijas teķu meitām ir lielāks pienīgums, salīdzinot ar Skara0005 un Apolona0302 līnijas teķu meitām. Vēlākā augšanas posmā ātraudzīgāki ir Apolona līnijas teķu meitu pēcnācēji.

Audzēšanas programmā ir norādīts, kādu eksterjera kļūdu dēļ  jēri tiek izbrāķēti, tās ir: nepareizs sakodiens, melnie vilnas matiņi, teķiem ieradži un kriptorhisms, kā arī balti segmati uz sejas, ausīm vai kājām. Demonstrējuma laikā vērtētajiem jēriem kopumā tika identificētas 106 eksterjera kļūdas (4. att.).

4. att. Demonstrējuma laikā piedzimušo jēru eksterjera kļūdas

Biežāk identificētā kļūda ir balti segmati uz sejas un ausīm (kļūdas Nr. 17), kopā 49 gadījumi. Šī kļūda konstatēta visās līniju kombinācijās. Otra vairāk atzīmētā kļūda bija Nr. 16, ieradži, tā attiecās tikai uz teķiem.

Mazāk eksterjera kļūdu bija Sīgara/Apolona līniju kombinācijā, no 95 jēriem tās identificētas 34 gadījumos, kas ir 35,8%, bet vairāk kļūdu atzīmēts Skara/Apolona līniju kombinācijā iegūtajiem jēriem – 33, kas ir 61,1%. Apolona/Apolona līniju kombinācijā dzimušajiem 85 jēriem, kļūdas atzīmētas 39 reizes, jeb 45,9% gadījumu.

Iegūto rezultātu ekonomiskajam vērtējumam izmantota dažādu līniju vaislas teķu meitu vidēja metiena masa 70 dienu vecumā visā demonstrējuma laikā (4. tab.).

5. tabula

Dažādu līniju kombinācijās uz aitu māti iegūtās metiena masas ekonomiskais vērtējums

Pieņemot, ka 1 kg jēru dzīvmasas cena ir 2,50 eiro, lielākie ienākumi uz 1 aitu māti tiktu iegūti Apolona/Apolona līniju kombinācijā (129,27 eiro), kas skaidrojams ar vidēji lielāko metienu un lielāko jēru dzīvmasu 70 dienu vecumā visa demonstrējuma laikā.

Secinājumi:

  • Saimniecībā ir uzlabota saražotā siena un skābbarības kvalitāte, par ko liecina lielāks kopproteīna un enerģijas saturs, kā arī barības sagremojamības rādītāji.
  • Skaitliski lielākā ir Sīgara līnijas teķu meitu grupa (54 aitu mātes), vidējais vecums 4,7 gadi.
  • Uzsākot demonstrējumu, auglīgākās bija Skara līnijas teķu meitas, vidēji 200,2%, bet demonstrējuma laikā skaitliski lielākā metienā dzimuši Apolona/Apolona līniju kombinācijas jēri, vidēji 2,25.
  • Demonstrējuma laikā piedzimuši 234 jēri, no tiem 120 teķi un 114 aitas, lielākās grupas Sīgara/Apolona un Apolona/Apolona līniju kombinācijā.
  • Līdz 21 dienas vecumam lielākais dzīvmasas pieaugums diennaktī (314,2 g) iegūts Sīgara/Apolona līniju kombinācijā, norādot uz Sīgara līnijas aitu māšu pienīgumu. Vēlākā augšanas posmā lielāku dzīvmasas pieaugumu diennaktī sasniedza Apolona/Apolona līniju kombinācijā dzimušie jēri (255,1 g), rezultātā šo līniju kombinācijā dzimušajiem jēriem lielākā metiena masa 70 dienu vecumā, vidēji 51,71 kg.
  • Jēriem 106 gadījumos identificētas eksterjera kļūdas, vairākumā gadījumos tās ir baltie segmati uz sejas un ausīm un kustīgie ieradži, sevišķi Sīgara/Apolona līniju kombinācijā piedzimušajiem teķiem.
  • Demonstrējuma laikā iegūtie rezultāti liecina, ka labākus rezultātus saimniecībā iegūst, veidojot Apolona/Apolona un Sīgara/Apolona līniju kombinācijas.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs īsteno pasākumu Zemkopības ministrijas demonstrējumu programmas lopkopībā LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”, LAD līguma Nr. LAD160419/P27, tēma: “Dažādu līniju vienas šķirnes teķu meitu kvalitātes salīdzinājums kvalitatīvu jēru ieguvei bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”, 2. lote.

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Notiks vebinārs par govju ganāmpulku pavairošanu ar progresīvu asistētās reprodukcijas metodi
Notiks vebinārs par govju ganāmpulku pavairošanu ar progresīvu asistētās reprodukcijas metodi

3. februārī plkst. 10.00 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte – ...

Didzis Šmits: Pārtikas ražošana un lauksaimniecība ir valsts nacionālās drošības jautājums
Didzis Šmits: Pārtikas ražošana un lauksaimniecība ir valsts nacionālās drošības jautājums

Pārtikas ražošana un lauksaimniecība ir valsts nacionālās drošības jautājum...

Vasaras vidū notiks Latvijas diasporas un Latvijas bērnu kopējā nometne "Izzini Latviju"
Vasaras vidū notiks Latvijas diasporas un Latvijas bērnu kopējā nometne "Izzini Latviju"

Aicinām pieteikties radošai vasaras nometnei, kas norisināsies jūlija vidū....

Izsludina grantu konkursu par inovatīvām metodēm invazīvo sugu ierobežošanai
Izsludina grantu konkursu par inovatīvām metodēm invazīvo sugu ierobežošanai

Lai rastu jaunas, efektīvas metodes svešzemju invazīvo sugu iznīcināšanai u...