, .
cloudy 14.1℃
Vārda dienu svin: Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis

Izsludina grantu konkursu par inovatīvām metodēm invazīvo sugu ierobežošanai

LLKC , 30-01-2023
Izsludina grantu konkursu par inovatīvām metodēm invazīvo sugu ierobežošanai

Lai rastu jaunas, efektīvas metodes svešzemju invazīvo sugu iznīcināšanai un ierobežošanai, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un Daugavpils Universitāti no 30. janvāra līdz 17. februārim aicina iesniegt projekta ideju pieteikumus dalībai otrajā mazo grantu konkursā invazīvo sugu pārvaldībai.

Konkurss notiks divos posmos – pretendentiem līdz 17. februārim jāiesniedz projekta idejas pieteikums. Uz otro posmu izvirzītajiem pretendentiem līdz 17. martam jāiesniedz pilns projekta pieteikums. Saņemtos pieteikumus izvērtēs konkursa komisija. Finansēšanas līgumu slēgšana plānota līdz 31. martam.

Pieteikties mazo grantu konkursā var gan fiziskas un juridiskas personas, gan sadarbības grupas (tajā skaitā pašvaldības), kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas izmēģināt invazīvo sugu iznīcināšanu un ierobežošanu. Pieteicēji aicināti iesniegt idejas pašu izdomātām, Latvijā iepriekš neizmantotām vai maz izmantotām metodēm. 

Viena projekta īstenošanai paredzētais finansējums ir no 1000 līdz 5000 EUR, ar atbalsta apjomu līdz 100%. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš divu gadu laikā no līguma parakstīšanas.

Evita Jaņēviča, LLKC Vides nodaļas projektu vadītāja, LIFE-IP LatViaNature projekta eksperte: “Šis projektu konkurss dod iespēju saņemt finansiālu atbalstu, nepieciešamo informāciju, t.sk. konsultācijas un cita veida atbalstu gan no ekspertiem, gan no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, lai varētu atbalstītās idejas sekmīgi īstenot.”

Otrajā grantu konkursā prioritāte būs idejām piecu invazīvo sugu ierobežošanai – puķu sprigane, vārpainā korinte, Kanādas zeltslotiņa, ošlapu kļava un krokainā roze. Tomēr arī idejām par citu invazīvo sugu ierobežošanu ir iespēja pretendēt konkursā un saņemt finansējumu. Iepazīties ar invazīvajām svešzemju sugām Latvijā var vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”. Savukārt teritoriju ziņā prioritāras būs ūdensteces un ūdenstilpes un to krasti, īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un ar tām ekoloģiski saistītas teritorijas.

Jēkabs Dzenis, DAP projekta LIFE-IP LatViaNature eksperts. “Invazīvās sugas ir viens no būtiskājiem draudiem dabas daudzveidībai, kā arī nodara ievērojamus tiešus un netiešus ekonomiskus zaudējumus. Vienlaikus šo sugu izplatības ierobežošana nereti ir dārga un laikietilpīga, kā arī nav iespējama bez zemes īpašnieku, apsaimniekotāju, dabas ekspertu un plašākas sabiedrības sadarbības.”

Konkurss tiek īstenots projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros un tā kopējais finansējums ir 30 000 EUR.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas u.c.dokumenti atrodami šeit >>>

Infografika par konkursa norisi >>>

Idejas pieteikums iesniedzams:

Neskaidrību gadījumā sazinieties:

  • zvanot Evitai Jaņēvičai, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs: tālrunis 63050220;
  • rakstot uz: latvianature@llkc.lv

 

Noderīgi! Speciālistu skaidrojums par invazīvajām svešzemju sugām Latvijā – seminārā par šī granta saņemšanas nosacījumiem: ŠEIT.

                                               

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.  

Projekta partnerību veido 10 organizācijas: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar  partneriem – Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu. 

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
Pieejams atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

No 22. jūlija līdz 22. augustam LAD aicina interesentus iesniegt projektus,...

Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai
Jauna kārtība dzīvnieku un to izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu izsniegšanai

Valdība, 11. jūnijā, akceptējusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kār...

Pļaušanas serviss 2024
Pļaušanas serviss 2024

Informācija uz 28.05.2024....

Pieejams atbalsts akvakultūrā
Pieejams atbalsts akvakultūrā

No 2024. gada 25. jūnija līdz 24. jūlijam norisināsies otrās kārtas projekt...