, .
cloudy 12.5℃
Vārda dienu svin: Strauja, Gudrīte

Dažādu desikantu pielietojuma salīdzinājums kartupeļu stādījumos

LLKC , 13-03-2023
Dažādu desikantu pielietojuma salīdzinājums kartupeļu stādījumos

Jau otro gadu LLKC sadarbībā ar biedrību “Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība”, Cēsu novada zemnieku saimniecību “Briežkalni” un AREI veic demonstrējumu kartupeļu stādījumā.

Demonstrējuma pamatmērķis ir salīdzināt un izvērtēt dažādu desikantu un lakstu iznīcināšanas paņēmienu pielietošanu kartupeļu stādījumos, lai izvēlētos efektīvāko lakstu iznīcināšanas veidu kartupeļu audzēšanai sēklai, pārtikai un pārstrādei čipsos. Demonstrējuma pamatojums: līdz šim lietotais desikants Reglone 200 SL (darbīgā viela dikvāts) ir izņemts no Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksta. Līdz ar to, lai iegūtu glabāšanai piemērotus kartupeļus (sēklai, čipsiem, galdam) ar labi nobriedušu mizu, ir jāatrod piemēroti desikanti un lakstu iznīcināšanas paņēmieni, kas varētu būt alternatīva Reglone 200 S pielietošanai. Desikantu demonstrēšanai saņemta atļauja no VAAD.

Demonstrējums ierīkots zemnieku saimniecībā “Briežkalni”, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā. Laukā priekšaugs – ziemas kvieši. Kartupeļu šķirne ‘Verdi’. Kartupeļi iestādīti 2022. gada 12. maijā, sadīga 25. maijā. Pirms stādīšanas pamatmēslojumā iestrādāts kompleksais minerālmēslojums NPK 8:20:30 600 kg/ha, nitrabors 200 kg/ha. 15. jūnijā stādījums nomiglots ar Titus 25 d.g. 30 g/ha nezāļu iznīcināšanai. 3. un 14. jūlijā 2x miglots ar Zorvec Enicade 500 ml/ha lakstu puves ierobežošanai, turpmāk 24. jūlijā un 3. augustā miglots ar Bonjo Forte 1 l/ha lakstu puves ierobežošanai, un vēl 2 miglojumi ar Ranman Top 0.5 l/ha lakstu puves ierobežošanai 10. un 17. augustā.

1. tabula. Demonstrējuma realizēšanai tika ierīkoti 12 varianti, katrs pa 20 vagām

Pirmais miglojums tika veikts 3.09.2022., bet atkārtota kartupeļu stādījumu apstrāde ar desikantiem variantos, kur tā paredzēta, veikta pēc 7 dienām – 10.09.2022.

Novērojumi. Tā kā 2022. gada  augusts bija ļoti silts, kā arī bija maz nokrišņu, tad jau pirms 2. septembra, pirms miglojuma ar desikantiem, kartupeļi bija sasnieguši savu bioloģisko gatavību, kas nozīmē, ka laksti sāk atmirt dabiski, bez desikantu iedarbības. Pēc lakstu pirmās un otrās apstrādes tika veikti lapu un lakstu nokalšanas novērojumi. Visos variantos laksti un lapas nokalta jau nedēļu pirms ražas novākšanas, kas veicināja arī bumbuļu mizas nobriešanu, kas savukārt svarīgi bumbuļu uzglabāšanai vēlākai pārstrādei. Jāatzīmē, ka variantos, kur bija lietots Reglons 200SL, nokalta gan kartupeļu laksti, gan nezāles, turpretī variantos ar Zi End 15% nezāles saglabājās zaļas, kas liecina par desikanta selektīvo iedarbību. Tāpat kā iepriekšējā gadā, bija novērojama desikanta Mizuki lēnāka iedarbība, kas veicina kaut nelielu, bet ražas pieaugumu.

Ražas uzskaite. Kartupeļu ražas mērījumi un paraugi analīzēm tika noņemti 2 reizes – pirms apstrādes ar desikantiem (02.09.2022.) un pirms ražas novākšanas – 27.09.2022.

2. tabula. Kartupeļu raža, t/ha un ražas pieaugums pēc lakstu iznīcināšanas, %

Tabulā redzams, ka pirms ražas novākšanas pirms pirmā miglojuma ar desikantiem vidējā raža no demonstrējuma lauka bija 41,75 t/ha. Svārstības pa demonstrējuma variantiem novērojamas sakarā ar lauka mikroreljefu un lauka neizlīdzinātību. Svarīgi bija noteikt ražu un tās struktūru, lai izmērītu ražas veidošanās dinamiku pēc dažādu desikantu lietošanas. Vidējā raža otrajā paraugu ņemšanas reizē 27. septembrī bija 43,68 t/ha, kas ir 4,06% vairāk kā 2. septembrī ņemtajos paraugos. Šajā gadā sausnas saturs ir ļoti labs, tuvu 28%, kas ir labs rādītājs pārstrādes kartupeļiem. Visos paraugos bumbuļu miza ir nobriedusi. Demonstrējuma rezultāti rāda, ka visos variantos, kur lietoti desikanti, raža ir lielāka kā kontroles variantā bez desikantu lietošanas. Tas rāda, ka desikantu lietošana veicina ražas veidošanos.

Veikts kartupeļu bumbuļu novērtējums pārstrādei, iegūts sausnas saturs 26,5–27,9% attiecīgi 8. un 6. varinatā, cukura saturs visos variantos bija zems, čipsu cepšanās krāsa – 7, kas ir optimāla pārstrādei. Kartupeļu čipsu cepšanās krāsa novērtēta pēc krāsu skalas Orkla Latvija, DI-KD12-42/5, 03.02.2021.

Ekonomiskais izvērtējums

Analizējot desikantu pielietošanas ekonomiskos rādītājus, tika salīdzinātas tiešās lakstu iznīcināšanas izmaksas – lakstu pļaušana, miglošana un desikants. Pārējās mainīgās audzēšanas izmaksas tiek uzskatītas par nemainīgām visiem variantiem, līdz ar to tas ir nebūtiski demonstrējuma rezultātu izvērtēšanai.

2022. gadā strauji mainījās ekonomiskā situācija, palielinājās izmaksas degvielai, tehnikas uzturēšanai, kā arī jaunas tehnikas iegādei. Jāņem vērā, ka čipsu audzēšanā ir svarīgi nodrošināt ļoti kvalitatīvu lakstu nopļaušanu, kas pasargā vagas skaustu, neatsedz bumbuļus, turklāt tehnikai nepieciešami šauri riteņi. Visi šie faktori jāņem vērā, rēķinot ekonomiskos rādītājus tehnoloģiju salīdzināšanā.

3. tabula. Kartupeļu lakstu apstrādes variantu, pļaušanas, miglošanas un desikantu izmaksu salīdzinājums, EUR/ha

No rezultātiem var secināt, ka ekonomiski izdevīgākais lakstu iznīcināšanas paņēmiens ir, pielietojot miglojumu ar Reglone 200 SL. Tas nozīmē, ka kartupeļu audzētājiem būtu jālūdz Valsts augu aizsardzības dienestam šo desikantu atļaut pielietot turpmāk.

No jaunajiem desikantiem – Mizuki, Spotlight Plus un ZiEnd mazākās izmaksas ir Mizuki variantā ar vienu miglojumu un devu 2 l/ha (1. variants), jo nav jāpļauj laksti. Lietojot desikantu Spotlight Plus ar vienu miglojumu, deva 1 l/ha, iegūstam trešo izdevīgākovariantu (9. variants, bet nepieciešams pļaut lakstus). Desikanta ZiEnd pielietošana dažādās kombinācijās šobrīd ir dārgākais variants.

Secinājumi un priekšlikumi

- Lūgt atļauju turpināt lietot desikantu Reglone 200 SL, jo tas ir vislētākais un efektīvākais lakstu iznīcināšanas veids.

- Desikants Mizuki lēnāk aptur augu augšanu un tam ir salīdzinoši augstas izmaksas.

- Desikanta Spotlight Plus lietošanu sadārdzina nepieciešamā lakstu pļaušana pirms miglošanas, kas papildus var veicināt zaļo bumbuļu īpatsvara pieaugumu ražā.

- Lakstu pļaušana, kas nepieciešama desikanta (Spotlight Plus lietošanai) saistīta ar speciāla agregāta un šauro riteņu iegādi, to kopējās izmaksas ir ap 20 000 EUR. Atbilstošas tehnikas iegāde sadārdzina šī paņēmiena izmantošanu.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. LAD līguma Nr. 10 2.1-20/21/P15 Demonstrējuma tēma: Dažādu desikantu pielietojumu salīdzinājums kartupeļu audzēšanā Latvijas apstākļos  (projekta Nr. 21-00-A00102-000001).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

 

 

 

 

 

Iesakām izlasīt Skatīt vairāk
Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2024"
Izdots "Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts 2024"

Izdots ikgadējais Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izdevums "Latvij...

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti astoņi jauni ķīmiskie augu a...

Atvieglinātas prasības atbalstam slāpekļa un amonjaka emisiju mazinošai lauksaimniecības praksei
Atvieglinātas prasības atbalstam slāpekļa un amonjaka emisiju mazinošai lauksaimniecības praksei

Valdība apstiprināja noteikumu projektu, kurā paredzēts atvieglināt prasība...